Skip Navigation Linksstart > metoder > MBTI > s - n

Sinnesförnimmelse(S) - intuition(N) 

Dimensionen handlar om vilken typ av fakta man mest naturligt lägger märke till: De enskilda träden eller skogen? Det är lite som att vara närsynt eller långsynt; är man det ena har man svårt för det andra - det krävs ansträngning och man känner stress när man försöker.
Den som föredrar sinnesförnimmelse(S) föredrar konkreta fakta, det som finns här och nu. Man har en styrka i att hantera detaljer och rutiner. Man säger gärna om sig själv att "jag är en person som står med båda fötterna på jorden". Man uttrycker sig vanligen precist och exakt.
Inför nya idéer tar man fram tidigare kunskaper och erfarenheter och nagelfar idén utifrån dessa. Utveckling sker oftast genom att man gradvis utvecklar det som redan finns. (I kreativitetssammanhang kallar man detta för "adaptiv kreativitet".) Personer som föredrar fakta/detaljer vill höra sakliga fakta för att tycka att ett förslag är intressant.
"Man vet vad man har, men inte vad man får" är en typisk devis för de som är starka i sinnesförnimmelse. Ofta orättvist anses dessa personer vara förändringsobenägna bakåtsträvare av sina motsatser. Man förändrar gärna när man fått klart för sig vad som ska göras och när man anser att förändringen är befogad.

De intuitiva (N) föredrar att tänka i termer av samband, helheter, övergripande mönster. Man ser på fakta och funderar över vad man skulle kunna göra med dem. Man uttrycker sig gärna lite ungefärligt: "I runda slängar".
De intuitiva har vanligen svårt att hålla uppmärksamheten på fakta och detalje r när de serveras i mängder. För att de ska hålla sig intresserade (eller ännu hellre inspirerade) vill de höra det övergripande, så att de kan skapa sina egna innebörder eller föreställningar om ytterligare möjligheter.
Nya idéer väcker ofta entusiasm, man ser dem som möjligheter som i sin tur ger upphov till ännu fler idéer. Deras kreativitet kallas sålunda för "generativ kreativitet".
Eftersom de intuitiva inte gärna ägnar sig åt rutinarbete, välkomnar de ofta förändringar - i stort som i smått. Här finns de stora förändringsivrarna. Det är emellertid huvudsakligen förändring som idé som inspirerar; själva genomförandet med alla dess plågsamma detaljer vill man gärna överlämna till andra.

S - N i arbetsgrupper

illustration av Stellan Sjödén
Konflikter utspelar sig mellan företrädare för de olika preferenserna. Detta är troligtvis den preferens där motsatserna har svårast att dra jämnt. Man anklagar varandra för att ha fått fakta om bakfoten, att "inte förstå vad saken gäller". Olikheterna tenderar att bli särskilt uttalade i förändringssammanhang: De som föredrar fakta (de som står med fötterna på jorden) anser om sin motsats att de är orealistiska och befinner sig i det blå: Jorden anropar! De intuitiva anser att motsatsen är tröga glädjedödare som inte inser det fantastiska med allt nytt som kan bli. Steget till att inte respektera motsatsen är inte långt...

Endast tillsammans kan de göra förändringar möjliga: S, de som är starka i fakta, ser över vad som fungerar och vad man kan ta med sig av det gamla. Dessutom ser de hur det ser ut i dag - vissa av de som är starka i fakta kan sägas representera den "absoluta nu-punkten". N, de intuitiva, genererar olika alternativa möjligheter och dessutom innebörder och konsekvenser av olika förändringsalternativ. De identifierar den teoretiska helheten.

Som illustration vill jag berätta om ett litet verkstadsföretag där den intuitive VD:n kallade samman sina huvudsakligen faktainriktade medarbetare. Syftet var att informera och inspirera dem inför en kommande omorganisation. I likhet med vad de flesta av oss gör, så använde VD:n just de ord som skulle inspirerat honom själv... Han talade om utveckling, utmaningar, om framtidens melodi. Det som var särskilt bra, framhöll han, var att "allt inte var bestämt än". (En riktig rysare för de faktainriktade, som vill ha klara besked!) Efter en nedslagen tystnad räckte en av medarbetarna upp handen: "Vem ska ansvara för nycklarna?"


>> Aktuellt