Skip Navigation Linksstart > metoder > MBTI > t - f

Tanke(T) - känsla(F-eeling)

Den som föredrar tanke (T), gör en opersonlig, objektiv, logisk bedömning av fakta. Principer och kriterier är vägledande. Man är i första hand uppgiftsorienterad. Man har distans till det man bedömer, man gör en klar åtskillnad mellan sak och person. Man har lätt för att uttrycka kritik, svårare att ge uppskattning. I möten på arbetsplatsen är man den som ifrågasätter och betonar olikheter. Detta är inte menat som fientliga utspel (som motsatsen F lätt tror) utan just som ett sätt att skaffa information.
Konflikter ses som tillfällen för utvecklande diskussioner och definieras som att man har olika åsikter.

Motsatsen, de som föredrar känsla (F som i feeling!), gör också sina bedömningar utifrån logiska överväganden. Grunden för dessa är dock annorlunda: Personliga värderingar och en naturlig tendens att väga in hur människor kommer att reagera avgör. Man är i första hand relationsorienterad.
Man har lätt för att identifiera sig med motparten - detta är både på gott och ont. Till det negativa kan räknas att man alltför lätt ställer upp för andra på sin egen bekostnad. Det faller sig naturligt att ge uppskattning. Kritik vill man inte ge och inte heller gärna få, eftersom man vanligtvis tar den djupt personligt. I möten på arbetsplatsen månar man om att skapa en god stämning. Man betonar likheterna i gruppen. Först när man känner sig trygg kan man börja titta på var man tycker olika. Konflikter upplevs som hotande; man är rädd för att känslor ska såras och viktiga relationer brytas.

Lägger du märke till överensstämmelsen med vad som anses vara typiskt manligt - kvinnligt? Enligt undersökningar i USA kring MBTI är 2/3 av män starka i T (tanke) medan 2/3 av kvinnor är starka i F (känsla). Enligt min erfarenhet påverkar könsfaktorer uttrycket för de olika faktorerna: En kvinna som är stark i F har lättare att leva ut detta än en man med samma styrka. En man som är stark i T ifrågasätter ofta mer och är tuffare än en kvinna med samma styrka.

T - F i arbetsgrupper

Typiska konflikter utspelas mellan motsatserna: De som är mer T (tanke, uppgiftsorienterade) kan reta sig på motsatsens tendens att linda in negativa budskap. Dessutom retar sig T på F:s (känsla, relationsinriktade) beredskap att rucka på regler om de personliga omständigheterna så kräver. För T är detta ett tecken på svaghet: Har man regler så ska de följas! För F är motsatsen ett tecken på omänsklighet. Detta är en klassiker mellan äkta makar i uppfostringssammanhang! På arbetsplatser inom t ex vårdområdet och skolan leder det ofta till ömsesidiga anklagelser om ett "icke-professionellt förhållningssätt".
För några år sedan arbetade jag i en personalgrupp på en vårdavdelning. En konflikt utspelades mellan en uppgiftsorienterad skötare stark i T-funktionen och en relationsorienterad skötare stark i F: En patient hade kommit för sent till avdelningen efter en helgpermission. Enligt avdelningens regler skulle detta innebära att han skulle få utegångsförbud under resten av veckan. Skötare T sade: "Det är inget snack; vi har en regel! Killen stannar inne resten av veckan". Skötare F sade: "Ja, vi har visserligen en sådan regel men nu var det särskilda omständigheter. Patienten kommer att må mycket sämre om han får utegångsförbud!" T ansåg att F var oprofessionell genom sin beredskap att rucka på regler. F ansåg att T var oprofessionell genom sin "allmänna omänsklighet" och genom att bortse från viktiga konsekvenser.
Säkerligen känner ni igen konflikter på liknande tema - uppgifter kontra relationer. En analog konflikt inom skolans värld skulle kunna vara konflikten mellan ämneskunskaper och elevens utveckling: Vad ska komma först? De som är uppgiftsorienterade sätter kunskaperna först, elevernas utveckling kommer i andra hand. ("Det är föräldrarnas sak att uppfostra sina barn!") För de relationsorienterade är elevernas personliga utveckling närmast en förutsättning för god kunskapsinhämtning. ("Ja visst, men vissa barn har föräldrar som inte förmår ta hand om dem...")
Man är mest framgångsrik när man driver något man verkligen tror på. I ett arbetslag där båda preferenserna finns representerade, kan laget utveckla båda sidorna.
Båda bedömningsstilarna behövs - de kompletterar varandra. Dessutom - och detta är viktigt att komma ihåg - använder vi oss alla av båda förmågorna. Det betyder att de som föredrar tanke också har känslor och att de som föredrar känsla också tänker logiskt. (I akuta konflikter - kanske mest på hemmaplan - far anklagelser om motsatsen lätt genom luften!)


>> Aktuellt