Skip Navigation Linksstart > tjänster > grupputveckling

Utveckling i ledningsgrupper, projektgrupper m m

I grupper där man är beroende av varandras insatser för att man tillsammans ska nå ett specifikt mål, är det viktigt att ha klart för sig vilka styrkor som teammedlemmarna har naturligt men också att definiera vilka roller som man behöver ta på sig för att nå målet.

Om det finns oklarheter kring vad man faktiskt ska åstadkomma tillsammans, börjar man med att formulera det.

Steg 2 Teammedlemmarna gör klart för sig vad som är ens naturligt starka sidor, vad som faller sig mindre naturligt, hur man typiskt bedömer situationer och företeelser. Sedan ser man på gruppsammansättningen. Detta gör man med hjälp av Rebus Typformulär, JTI eller MBTI.

Steg 3 Teamroller handlar om vad man gör i ett visst sammanhang. Vilka teamroller tar man på sig i gruppen och är detta det optimala utifrån vad man vill åstadkomma? Finns det en övervikt för vissa roller, saknas vissa roller? Med Rebus teamroller kan man få syn på detta. Genom att det har samma grund som Rebus Typformulär, kan man också se hur naturliga de olika rollerna är för var och en. Kanske behöver man göra ändringar?

Steg 4 Med Rebus teamroller kan man också definiera vad man som team borde göra (dvs vilka teamroller som borde lyftas fram) för att vara framgångsrikt. Bedömningen kan göras i teamet (ger upphov till viktiga diskussioner!) eller av utomstående personer som kan ha synpunkter på vad teamet åstadkommer.

Formulären är hjälpmedel att synliggöra vad som gäller just nu. Rebus Typformulär visar ”vilka man är”, Rebus teamroller ("jag") vad man gör och Rebus teamroller ("vi") vad man borde göra. De är viktiga utgångspunkter för diskussioner i teamet kring hur man kan effektivisera teamets utveckling.

Beroende på avd gruppen vill uppnå, kan vissa delar betonas och andra eventuellt utgå.


Grupputveckling för arbetslag (avdelningar, mottagningar, yrkesgrupper etc.)

Med självkännedom som grund ökar förutsättningarna att förstå hur andra människor är annorlunda en själv. Att använda Rebus Typformulär i grupputveckling är ett bra sätt för deltagarna att sätta ord på typiska personlighetsdrag hos sig själva och andra. Det leder till större effektivitet och arbetsglädje – inte minst genom att det undanröjer grogrunden för en hel del konflikter.

Så här kan det gå till:

Steg 1 handlar om individen. Efter en genomgång av modellen och självskattning (personlighetsformulär och egen reflektion utifrån muntliga beskrivningar) kommer var och en fram till vilken personlighetsstil som verkar stämma. Beskrivningarna hålls konkret med många exempel. Övningar i ”typgrupper” görs för att belysa olikheterna .

Steg 2 handlar om gruppen. Vi ser på gruppens sammansättning, vad den kan innebära och hur man kan arbeta optimalt utifrån den.Utifrån gruppens aktuella situation, belyser vi olika frågeställningar med hjälp av diskussioner i ”typgrupper”. Det kan handla om de olika behov som finns i gruppen för att de olika personligheterna ska komma till sin rätt, frågor om stress, kommunikation etc.

Jag ser det som viktigt att övningar och diskussioner är kopplade till arbetsplatsen, så att man sedan kan ta till vara insikterna. Det är också viktigt att en sådan här utvecklingsprocess inte upplevs som närgången eller hotfull. Jag är mån om att den sker i en god och humoristisk anda.

En tid efter en utvecklingsdag enligt ovan, är det fördelaktigt att man gör en uppföljning, eventuellt utifrån ett specificerat tema.


Utbildning kring kommunikation och bemötande

Kommunikation, bemötande… Vi kan inte inte kommunicera! Vi kommunicerar med oss själva, med arbetskamrater och mer eller mindre uttalat med kunder eller andra intressenter. För att ”vässa” sig som kommunikatör, behöver man bli medveten om vad man gör och när det man gör inte riktigt fungerar, lära sig hur man kan göra annorlunda.

I mina kurser kring kommunikation och bemötande är utgångspunkten NLP (NeuroLingvistisk Programmering). Enligt NLP är huvudpunkterna för kommunikation följande:

1. Bestäm dig: Vad vill du uppnå? Vad för slags samtal vill du att det ska vara?

2. Känn efter: Vilket är ditt tillstånd? Underlättar eller försvårar det?Sättet vi kommunicerar på (hur) kan vara avgörande för hur det vi säger (vad) tas emot. Vårt sätt utgör ett metabudskap som fångas upp av  mottagarens undermedvetna.

3. Skapa kontakt! (Få en fungerande anslutning!) Det finns olika uttryck för detta: Man är på samma våglängd, man har god kontakt, man når varandra. Kännedom om hur man anpassar sig efter olika personlighetstypers sätt att kommunicera är en del av detta.

4. Säg det du ska och stäm av att du har uppfattat rätt. Våra olika ”kartor över världen” gör att vi lägger in våra personliga innebörder i ord. Detta skapar ofta missförstånd. Ibland behöver vi specificera det vi säger. Vid andra tillfällen behöver vi uttrycka oss medvetet vagt för att det vi säger ska tas emot på ett konstruktivt sätt.

En utbildning enligt ovan sker med fördel i olika steg. Tidsåtgången beror på vad man vill åstadkomma, dvs hur djupt man vill gå.


>> Aktuellt